Yleiset sopimusehdot

1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Sivustonikkari ky:n, Y-tunnus: 0822909-6 (jäljempänä Sivustonikkari) asiakkaalle toimittamaan palveluun. Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi, korvaten aiemmat sopimusehdot.

2. Sopimuksen kohde

Sopimus koskee Sivustonikkarin asiakkaalle toimittamaa ja tuottamaa palvelua, kuten ohjelmistokoodia tai sivustokokonaisuutta, graafista-, teksti-, audio- tai videomateriaalia. Sivustonikkarin palveluiden käyttämiseen liittyvät muiden yritysten palvelut, kuten web-hotelli ja internet- tai matkapuhelinyhteydet eivät kuulu Sivustonikkarin vastuun piiriin.

3. Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy, kun asiakas tilaa palvelun tai hyväksyy Sivustonikkarin tarjouksen joko puhelimitse, tilauslomakkeella tai sähköpostitse.

4. Sopimuskauden pituus ja sopimuksen purku

Sopimuksen katsotaan alkaneeksi tarjouksen hyväksymisestä ja päättyvän viimeisen laskun eräpäivään. Molemmilla osapuolilla on milloin tahansa oikeus purkaa sopimus perustelluin syin. Sivustonikkarilla on oikeus veloittaa kohtuulliset kustannukset purkamiseen mennessä tehdystä työstä.

5. Palvelun hinta, laskutus ja viivästyskorko

Asiakas maksaa Sivustonikkarille palvelusta tilauksen yhteydessä sovitun laskutuskauden mittaisissa jaksoissa ja sovitun hinnoittelun mukaisesti. Yleisesti maksetaan yksi kolmasosa (1/3) tarjouksen hyväksymisen yhteydessä, yksi kolmasosa kun asiakas on hyväksynyt toimitetun palvelun, esimerkiksi kun kotisivut on julkaistu ja 1/3 kuukausi julkaisun jälkeen. Viimeiseen laskuun lisätään mahdollisesti tilatut lisätyöt, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen tarjoukseen.

Sivustonikkarilla on oikeus irtisanoa sopimus, mikäli maksua ei ole suoritettu 14vrk huomautuksen jälkeen.

Viivästyskorko, sekä perintäkulut suoritetaan lain ja säädösten määrittämän suuruisina ja niiden määrittämällä tavalla.

6. Palvelun toimittaminen ja tuottaminen

Sivustonikkari sitoutuu tuottamaan ja toimittamaan sovitun palvelun,  graafisen-, teksti-, audio- tai videomateriaalin, internet-sivuston ja/tai ohjelmakoodin sovitun aikataulun mukaisesti.

Sivustonikkarilla on oikeus käyttää palvelun toimittamiseen ja tuottamiseen alihankkijoita. Sivustonikkari on kuitenkin kokonaisvastuussa palvelun laadusta myös alihankkijoiden osalta.

Palvelun toimitus on hyväksytty, ellei asiakas reklamoi siitä joko sähköpostitse tai suullisesti.

7. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Sivustonikkari voi tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun haluamallaan tavalla. Asiakkaan pyynnöstä tehdyistä muutoksista, joita ei ole mainittu alkuperäisessä sopimuksessa, veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

Sivustonikkarilla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä tiedottamatta etukäteen, mikäli tämä on tarpeen esimerkiksi tietoturva- tai muista pakottavista syistä.

Asiakas on velvollinen korvaamaan toimituksesta ja tuotannosta aiheutuneet kohtuulliset kulut, vaikka sopimus purettaisiin.

Verkkotunnukset ja Web-hotellit

Sivustonikkari toimii Web-hotellien myynnissä ja verkkotunnusten rekisteröinnissä suomalaisen CloudCityn alihankkijana. CloudCity vastaa Web-hotellin toimittamisesta ja laskuttaa siitä suoraan asiakasta, ellei muuta ole erikseen, erillisellä sopimuksella sovittu.

9. Palvelun virheet, korvaukset ja hyvitykset

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan virheestä heti sen huomattuaan. Kaikki Sivustonikkarin toiminnasta johtuvat viat korjataan maksutta viimeistään 24h kuluessa. Asiakkaan omasta toiminnasta johtuvista korjauksista veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

Sivustonikkari ei vastaa kolmansien osapuolien verkoissa tai – ohjelmistoissa esiintyvistä ongelmista tai muista virheistä.

Sivustonikkari ei vastaa virheistä tai toimintakatkoista, jotka aiheutuvat ylivoimasta esteestä (force majeure) tai kolmannen osapuolen toimista.

Mahdollisessa virhetilanteessa asiakkaan on oltava yhteydessä Sivustonikkariin yhden työpäivän kuluessa sähköpostitse tai puhelimitse.

Sivustonikkari ei vastaa asiakkaan tai kolmannen osapuolen tekemien koodimuutosten tai muun toiminnan aiheuttamista virhetilainteista tai ongelmista, mukaanlukien sisällönhallintajärjestelmien (kuten WordPress) ja niiden lisäosien, teemojen ja laajennusten päivityksistä aiheutuneet virheet ja ongelmat. Näistä johtuneet korjaustoimenpiteet laskutetaan voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

Sivustonikkari ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle yllämainittujen virheiden mahdollisesti aiheuttamista katkoksista tai muusta häiriöstä johtuvia liikentoiminnallisia menetyksiä.

10. Yksityisyyden suoja

Sivustonikkari ja tämän käyttämät alihankkijat sitoutuvat noudattamaan EU:n GDPR-asetusta kaikessa toiminnassa. Tämä koskee sekä Sivustonikkarin asiakasrekisterin tietoja, että asiakkaiden sivustoilla ja tietokannoissa olevia tietoja.

11. Muut ehdot

Sopimus on Sivustonikkarin ja asiakkaan välinen. Molemmat osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisena kaikki sopimukseen, palveluun ja/tai sen hinnoitteluun liittyvät tiedot. Molemmat osapuolet vastaavat siitä, että heidän palveluksessaan toimivat työntekijät, alihankkijat tai muut tahot noudattavat näitä ehtoja.

Ellei erikseen ole sovittu, on Sivustonikkarin tuottama ohjelmakoodi avointa ja sen käyttämiseen ja levitykseen pätevät avoimesta lähdekoodista tehdyt sopimukset. Lisätietoa avoimesta lähdekoodista löytyy mm. osoitteesta coss.fi/avoimuus/avoin-lahdekoodi/. Asiakas voi halutessaan lunastaa Sivustonikkarin tuottaman ohjelmakoodin itselleen, jolloin tästä pitää olla erillinen maininta tarjouksessa.

Käytettyjen kolmannen osapuolen ohjemistokirjastojen, lisäosien ja muun koodin (kuten WordPress ja sen lisäosat) kohdalla noudatetaan kunkin omia lisenssiehtoja, jotka on ilmoitettu kussakin tapauksessa lisenssin omistajan tai luovuttajan toimesta joko ohjelmakoodissa tai erillisessä dokumentissä tapauskohtaisesti.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Ellei tämä ole mahdollista, oikeuspaikkana on Tampereen käräjäoikeus.

©2021 Sivustonikkari ky