Yleiset sopimusehdot

1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Sivustonikkari ky:n (jäljempänä palveluntarjoaja) ja asiakkaan toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi, korvaten aiemmat sopimusehdot.

2. Sopimuksen kohde

Sopimus koskee palveluntarjoajan asiakkaalle toimittamaa ja tuottamaa palvelua. Palveluntarjoajan palveluiden käyttämiseen liittyvät muiden yritysten palvelut, kuten internet- tai matkapuhelinyhteydet eivät kuulu palveluntarjoajan vastuun piiriin.

3. Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy, kun asiakas tilaa palvelun tai hyväksyy Sivustonikkarin tarjouksen joko puhelimitse, tilauslomakkeella tai sähköpostitse.

4. Sopimuskauden pituus ja sopimuksen purku

Sopimuskauden pituus on sama kuin palveluun valitun laskutuskauden pituus. Sopimus jatkuu automaattisesti kauden loputtua samanmittaisella sopimuskaudella kuin ensimmäinen laskutuskauden pituus on, mikäli sitä ei ole irtisanottu.

Sopimus voidaan irtisanoa milloin tahansa. Irtisanomisaika on (1) kuukausi. Irtisanominen on tehtävä sähköpostilla tai puhelimitse. Asiakkaan ennakkoon maksama summa palautetaan asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille. Palveluntarjoajalla on oikeus pidättää summasta kohtuullinen käsittelykulu.

Palveluntarjoaja voi irtisanoa palvelun välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli asiakas rikkoo sopimusehtoja tai palvelun tuottamista ei voida jatkaa ulkopuolisen tekijän vuoksi (esimerkiksi lait, viranomaismääräykset tai force majeur –tilanne). Tällöin palveluntarjoajalla on oikeus pidättää ennakkomaksu tai sen osa tai veloittaa kohtuullinen korvaus asiakkaan tilaaman palvelun hyväksi tehdystä työstä.

5. Palvelun hinta, laskutus ja viivästyskorko

Asiakas maksaa palveluntarjoajalle palvelusta tilauksen yhteydessä sovitun laskutuskauden mittaisissa jaksoissa ja sovitun hinnoittelun mukaisesti.

Mikäli palvelun käyttö olennaisesti poikkeaa sovitusta, on palveluntarjoajalla oikeus tarkastaa palvelusta perittävää hintaa käyttöä vastaavaksi.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelu, mikäli maksua ei ole suoritettu huomatusaikaan mennessä. Palvelu voidaan irtisanoa, mikäli maksua ei ole suoritettu 14vrk huomautuksen jälkeen.

Viivästyskorko, sekä perintäkulut suoritetaan lain ja säädösten määrittämän suuruisina ja niiden määrittämällä tavalla.

6. Palvelun toimittaminen ja tuottaminen

Palveluntarjoaja sitoutuu tuottamaan ja toimittamaan sovitun palvelun,  graafisen-, teksti-, audio- tai videomateriaalin, internet-sivuston ja/tai ohjelmakoodin sovitun aikataulun mukaisesti.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää palvelun toimittamiseen ja tuottamiseen alihankkijoita. Palveluntarjoaja on kuitenkin kokonaisvastuussa palvelun laaadusta myös alihankkijoiden osalta.

Palvelun toimitus on hyväksytty, ellei asiakas reklamoi siitä joko sähköpostitse tai suullisesti. Asiakas on velvollinen korvaamaan toimituksesta ja tuotannosta aiheutuneet kohtuulliset kulut, vaikka sopimus purettaisiin.

7. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Palveluntarjoaja voi tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun haluamallaan tavalla. Asiakkaan pyynnöstä tehdyistä muutoksista, joita ei ole mainittu alkuperäisessä sopimuksessa, veloitetaan 75€/h (+ALV 24%). Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä tiedottamatta etukäteen, mikäli tämä on tarpeen esimerkiksi tietoturva- tai muista syistä.

Palveluntarjoaja rekisteröi asiakkaan verkkotunnuksen kolmansien osapuolien ylläpitämien rekisteröintipalvelujen kautta (esim. Viestintävirasto). Palveluntarjoaja toimii rekisteröinnissä vain maksunvälittäjänä. Verkkotunnus rekisteröidään asiakkaan toimittamin tiedoin. Asiakas hyväksyy verkkotunnusrekisterien sopimusehdot ja vastaa siitä, että hänellä on käyttöoikeus kyseiseen verkkotunnukseen. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolien verkkotunnusrekisterien toiminnasta.

Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelun levytilaa vain oman yrityksensä / yhteisön tai henkilökohtaisen materiaalin säilytykseen internet-käyttöä varten. Sivutilan jälleenmyynti on kielletty, poislukien mainostilan myynti. Asiakkaan palveluun tallentaman materiaalin tulee noudattaa Suomen lakia ja kansainvälisiä lakeja. Asiakas vastaa siitä, että materiaali ei aiheuta häiriöitä verkkoliikenteeseen, eikä loukkaa kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden poistaa materiaalia, mikäli sen katsotaan rikkovan näitä ehtoja.

9. Palvelun virheet, korvaukset ja hyvitykset

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan virheestä heti sen huomattuaan. Kaikki palveluntarjoajan omista toimista johtuvat viat korjataan maksutta ilman viivytystä mihin vuorokauden aikaan tahansa. Asiakkaan omista toimista johtuvista korjauksista veloitetaan 75€/tunti (+ALV 24%).

Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolien verkoissa tai – ohjelmistoissa esiintyvistä ongelmista tai muista virheistä.

Palveluntarjoaja ei vastaa virheistä tai toimintakatkoista, jotka aiheutuvat ylivoimasta esteestä (force majeure) tai kolmannen osapuolen toimista.

Mahdollisessa virhetilanteessa asiakkaan on reklamoitava kolmen työpäivän kuluessa sähköpostitse tai puhelimitse. Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu enintään kuluvan kuukauden palvelumaksuihin.

Sivustonikkari ei vastaa asiakkaan tai kolmannen osapuolen tekemien koodimuutosten tai muun toiminnan aiheuttamista virhetilainteista tai ongelmista.

10. Muut ehdot

Sopimus on palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen. Asiakas sitoutuu pitämään luottamuksellisena kaikki sopimukseen, palveluun ja/tai sen hinnoitteluun liittyvät tiedot. Asiakas vastaa siitä, että hänen palveluksessaan toimivat työntekijät, alihankkijat tai muut palveluun kuuluvat tahot noudattavat näitä ehtoja.

Ellei erikseen ole sovittu muuta jäävät tuotetun ohjelmakoodin immateriaalioikeudet Sivustonikkari ky:n omistukseen.

Palveluntarjoajalla on oikeus olla luovuttamatta asiakkaan verkkotunnuksen siirtokoodia, ennen kuin kaikki Palveluntarjoajan saatavat asiakkaalta on suoritettu.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Ellei tämä ole mahdollista, oikeuspaikkana on Tampereen käräjäoikeus.

©2018 Sivustonikkari ky